Flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkeling

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet zijn hierbij van groot belang. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook voordat de werkzaamheden een aanvang nemen onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied (de zogenaamde natuurtoets) noodzakelijk.

Laat u door ons tijdig een natuurtoets uitvoeren of uw project al in een vroeg stadium door een van onze ecologen begeleiden, dan is voldoende tijd beschikbaar om uw plan of uw werkzaamheden geheel aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Hierbij komen de volgende stappen aan de orde:

  1. Vooronderzoek (tijdsbeslag ongeveer een maand): er wordt een inschatting gemaakt van alle (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten en biotopen. In combinatie met de geplande ingreep en de relevante wetgeving worden vervolgens zoveel mogelijk effecten op voorhand uitgesloten. Bij de Flora- en faunawet heet dit vooronderzoek ecologische quickscan, quickscan flora en fauna of quickscan Flora- en faunawet, bij de Natuurberschermingswet voortoets. Een offerte hiervoor kunt via deze pagina aanvragen.
  2. Aanvullend onderzoek (tijdsbeslag maximaal een jaar): voor effecten die niet op voorhand kunnen worden uitgesloten (zie 1.) dient aanvullend onderzoek naar het werkelijke voorkomen van betrokken soorten in het plangebied te worden uitgevoerd. Bij het werkelijke tijdsbeslag spelen door de ingreep bedreigde soorten, onderzoekinspanning en tijd van het jaar een rol. Regelink Ecologie & Landschap voert voor u aanvullend onderzoek uit naar alle beschermde flora en fauna.
  3. Opstellen aanbevelingen (tijdsbeslag maximaal een maand): wanneer negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied worden verwacht wordt een plan gemaakt waarmee deze negatieve effecten vermeden kunnen worden.
  4. Aanvragen ontheffing of vergunning: wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden dient een ontheffing (Flora- en faunawet) of vergunning (Natuurbeschermingswet) te worden aangevraagd. Het beschrijven en uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen is in beide gevallen vereist. Regelink Ecologie & Landschap begeleidt desgewenst ook de ontheffings- of vergunningaanvraag voor u.

Bovenstaande stappen hebben wij in een duidelijk stroomschema opgenomen.

Wanneer u wilt weten welke soorten beschermd zijn middels de Flora- en faunawet kijkt u op deze pagina.