Ecologische quickscan flora en fauna

Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek die uitgevoerd wordt in het kader van een ruimtelijke ingreep. Een ecologische quickscan wordt ook wel een quickscan flora en fauna of quickscan Flora- en faunawet gemaakt. In het kader van de Natuurbeschermingswet betreft het dan een voortoets genoemd.

Een ecologische quickscan heeft bij ons altijd de volgende opbouw:

 • Literatuurstudie. Op basis van bekende waarneming via een export uit de NDFF via Quickscanhulp.nl schatten wij in welke flora en fauna op basis van hun verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen. In Limburg komen andere soorten voor dan in Overijssel en Friesland.
 • Veldbezoek door een ecoloog. Tijdens het veldbezoek kijken we welke gebiedskenmerken op het plangebied aanwezig zijn (bijvoorbeeld de aanwezigheid van gebouwen met dakpannen, spouwmuren of daklijsten voor de gewone dwergvleermuis). Of een plangebied in Zeeland, Drenthe of Groningen ligt: een veldbezoek wordt altijd uitgevoerd. Op basis van de gebiedskenmerken wordt bepaald welke bij de literatuurstudie gevonden soorten ook daadwerkelijk in het gebied voor kunnen komen. Tijdens het veldbezoek wordt niet alleen gekeken welke beschermde Flora- en faunawet soorten voor kunnen komen, maar ook welke functies (bv voor de gewone dwergvleermuis de functies foerageergebied, vliegroute, zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats of winterverblijfplaats). Dit is van essentieel belang voor eventuele vervolgstappen.
 • Ingreep. Een belangrijk onderdeel van de quickscan flora- en faunawet wordt bepaald door het goed en helder omschrijven de ingreep. Als de ingreep niet goed omschreven is kunnen de vervolgstappen ook niet uitgevoerd wordt. Hierin wordt bepaald wat, wanneer, waar uitgevoerd wordt. Ook voor het bevoegd gezag is dit van groot belang. Zonder goed omschreven ingreep kan een goede quickscan flora en fauna niet gemaakt worden.
 • Effecten inschatting. Op basis van de potentieel voorkomende soorten wordt in combinatie met de ingreep een inschatting gemaakt welke effecten er op de potentieel aanwezige beschermde soorten zijn.
 • Flora- en faunawet toetsing. Als we weten welke effecten op de potentieel aanwezige beschermde flora- en faunawet soorten te verwachten zijn kan de ingreep aan de Flora- en faunawet worden getoetst. In onze quickscan Flora- en faunawet staat omschreven welke artikelen van de Flora- en faunawet overtreden worden. Tevens wordt daarbij aangegeven welke ingreep daarvoor verantwoordelijk is en welke soort en functie combinaties negatief beïnvloed worden (vaak bestaat een quickscan uit meedere ingrepen).
 • Conclusie en aanbevelingen. In de conclusie en aanbevelingen wordt beschreven welke vervolg stappen noodzakelijk zijn. Soms is er geen vervolg stap nodig, vaak is een aanvullend onderzoek noodzakelijk of kan met eenvoudige mitigerende maatregelen voorkomen worden dat de Flora- en faunawet overtreden wordt. Een overzicht van eventuele vervolgstappen is in deze PDF te vinden. Meer informatie over ecologie bij ruimtelijke ingrepen vindt u op de pagina Flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkeling.

  Offerte aanvragen

  Vraag met onderstaand formulier een offerte voor een ecologische quickscan flora en fauna aan!

  Stuurt u uw offerteverzoek liever per e-mail? Stuur dan een e-mail naar info@regelink.net of naar de medewerker in uw regio.

  Uw naam*

  Uw e-mail adres*

  Uw telefoonnummer

  Omschrijving van de voorgenomen activiteiten en het plangebied

Voor meer informatie neem contact op met:

JasjaDekker_20160308-DSC_8218

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment