Kenniscentrum

Beschermde soorten door de voormalige Flora- en faunawet

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Flora- en faunawet is opgegaan in deze wet. De lijsten met beschermde soorten zijn hierop ook aangepast. De soorten die nu beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming vindt Lees meer »

Definities vleermuizenonderzoek

In offertes, rapportages en andere publicaties over vleermuizen(onderzoek) hanteert Regelink Ecologie & Landschap de volgende definities. Algemeen belang Een object of locatie is voor vleermuizen van algemeen belang wanneer het object of de locatie door het verdwijnen, verstoren of verslechteren Lees meer »

Beschermde soorten Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er (per provincie en landelijk) vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in Lees meer »

Factsheets

Ecologie en de daaraan gerelateerde wetgeving zit complex in elkaar. Ecologie is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show en de basiswetgeving is diverse keren gewijzigd met AMVB’s of nieuwe interpretaties door het Ministerie. Bovendien heeft natuurwetgeving invloed op een groot aantal Lees meer »

Foto's

Veel van ons werk doen we zonder dat de opdrachtgever daar echt zicht op heeft. Om dit toch visueel zichtbaar te maken laten we ons werk op de foto zetten door een professioneel fotograaf. Foto’s zelf gebruiken? De foto’s op Lees meer »

Samenvatting soortenstandaards

Update 21 juli 2017. – Vanaf 10 juli 2017 beheert BIJ12 de kennisdocumenten Soorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten over diersoorten. Dit Lees meer »

Soortgroepen

 Lees meer »

Stroomschema's Natuurwetgeving

Omdat de procedures in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998) niet altijd geheel duidelijk zijn, hebben we een aantal stroomschema’s gemaakt: Wet natuurbescherming (inwerkingtreding 1 januari 2017) Vergunningverlening Wet natuurbescherming [PDF] Ruimtelijke Lees meer »

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia