Soortgroepen

Zoogdieren

Veel zoogdieren hebben een verborgen levenswijze. Onderzoek naar deze dieren is dan ook geen sinecure. Regelink Ecologie & Landschap beschikt over een grondige veldkennis van zoogdieren als vleermuizen, muizen, marterachtigen en eekhoorn. Deze kennis kan voor u worden ingezet bij Lees meer »

Vleermuizen

Vleermuisonderzoek is een vak apart en vergt een grondige kennis van zaken. Regelink Ecologie & Landschap is gespecialiseerd in vleermuisonderzoek en heeft daarvoor de benodigde vergunningen en onderzoekapparatuur. De vleermuisspecialisten van Regelink Ecologie & Landschap zijn allen betrokken bij wetenschappelijk Lees meer »

Vogels

Alle in het wild voorkomende vogels genieten in Nederland strikte bescherming en behoren tot de meest aansprekende natuurwaarden en ecologische indicatoren van ons land. Regelink Ecologie & Landschap voert inventarisaties van broed-, trek- en wintervogels uit. Daarnaast voeren wij ecologische Lees meer »

Reptielen

Voor inventarisaties van reptielen bent u bij Regelink Ecologie & Landschap aan het juiste adres. Ook voor het voor reptielen optimaal inrichten van (plan)gebieden kunnen wij u goed adviseren. Zo hebben reptielen behoefte aan droge leefgebieden met veel reliëf en Lees meer »

Amfibieën

Regelink Ecologie & Landschap is goed ingewijd in de ecologie van alle Nederlandse soorten amfibieën, waaronder de rugstreeppad. Daarnaast beschikken wij over de juiste onderzoekmiddelen. Voor inventarisaties van en onderzoek naar amfibieën bent u bij ons dus aan het juiste Lees meer »

Vissen

Regelink Ecologie & Landschap beschikt over veel ervaring met het inventariseren (bemonsteren) en onderzoeken van visbestanden en het afvissen van kleinere en middelgrote wateren. Visonderzoek voeren wij bijvoorbeeld uit wanneer de waterkwaliteit van sprengen, beken, poelen, vennen en sloten in Lees meer »

Insecten

Regelink Ecologie & Landschap beschikt over uitgebreide kennis over de ecologie van zowel zeldzame als algemene Europese insectensoorten. Deze kennis zetten wij in bij inventarisaties, kwaliteitsstudies in het kader van gevoerd natuurbeheer, en monitoring in landelijk of stedelijk gebied, waaronder Lees meer »

Steekmuggen

Met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur bestaat de kans op het optreden van steekmuggenplagen. Ook treden in stedelijke omgeving geregeld overlastsituaties op. Regelink Ecologie & Landschap kan uw natuurontwikkelingsproject begeleiden om zo de kans op het optreden van steekmuggenplagen Lees meer »

Flora

Regelink Ecologie & Landschap voert niet alleen inventarisaties en karteringen van flora uit in natuurgebieden, maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld wateren, langs oevers, in bermen en op dijken. Deze gegevens zijn goed bruikbaar bij ecologische kwaliteitsbeoordelingen en beheerevaluaties door Dienst Lees meer »

Orchideeën

Orchideeën zijn voor veel mensen een aansprekende plantengroep. Mede dankzij gericht beheer ontstaan steeds meer voor orchideeën geschikte groeiplaatsen, ook in stedelijke omgevingen. Regelink Ecologie & Landschap is goed ingevoerd in de in ons land in het wild groeiende orchideeën. Lees meer »

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia