Flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkeling

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet natuurbescherming is hierbij van groot belang. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied (de zogenaamde natuurtoets) noodzakelijk. Dit onderzoek dient altijd plaats te vinden voordat de werkzaamheden een aanvang nemen. Desgewenst kunnen wij uw project ook ecologische begeleiden. Dat kan al vanaf de planfase.

Laat u door ons tijdig een natuurtoets uitvoeren of uw project al in een vroeg stadium door een van onze ecologen begeleiden, dan is voldoende tijd beschikbaar om uw plan of uw werkzaamheden aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet natuurbescherming.

  1. Vooronderzoek (tijdsbeslag ongeveer een maand): er wordt een inschatting gemaakt van alle (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten en biotopen. In combinatie met de geplande ingreep en de relevante wetgeving worden vervolgens zoveel mogelijk effecten op voorhand uitgesloten. Onder de Wet natuurbescherming heet dit vooronderzoek ecologische quickscan, quickscan flora en fauna, quickscan Wet natuurbescherming (viel voorheen onder de Flora- en faunawet) of voortoets (viel voorheen onder de Natuurbeschermingswet). Een offerte hiervoor kunt via deze pagina aanvragen.Wilt u voorkomen dat voor iedere nieuwe ingreep weer opnieuw een vooronderzoek nodig is, maakt u dan gebruik van FloraFaunaCheck.nl.
  2. Aanvullend onderzoek (tijdsbeslag maximaal een jaar): voor effecten die niet op voorhand kunnen worden uitgesloten (zie 1.) dient aanvullend onderzoek naar het werkelijke voorkomen van betrokken soorten in het plangebied te worden uitgevoerd. Bij de daarvoor benodigde tijd spelen door de ingreep bedreigde soorten, te leveren onderzoekinspanning en tijd van het jaar een rol. Regelink Ecologie & Landschap voert voor u aanvullend onderzoek uit naar alle beschermde flora en fauna.
  3. Opstellen aanbevelingen (tijdsbeslag maximaal een maand): wanneer negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied worden verwacht wordt een (mitigatie- of compensatie)plan gemaakt waarmee deze negatieve effecten vermeden kunnen worden.
  4. Aanvragen ontheffing of vergunning (tijdsbeslag meestal een half jaar): wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden dient een ontheffing of vergunning onder de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Het beschrijven en uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen is in beide gevallen vereist. Regelink Ecologie & Landschap begeleidt desgewenst ook de ontheffings- of vergunningaanvraag voor u.

Bovenstaande stappen hebben wij in duidelijk stroomschema’s opgenomen.

Wanneer u wilt weten welke soorten beschermd zijn middels de Wet natuurbescherming kijkt u op deze pagina.

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia