SNL monitoring

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is het noodzakelijk in natuurgebieden een ecologische monitoring en eindevaluatie uit te voeren. Deze monitoring vindt plaats voor een groot aantal soortgroepen, waaronder planten, (broed)vogels, dagvlinders & sprinkhanen en libellen. In principe wordt deze monitoring eens per zes jaar uitgevoerd. Daarnaast worden er vegetatie- en structuurkarteringen uitgevoerd, in principe eens per twaalf jaar.

Om ervoor te zorgen dat de verzamelde data ook voor de toekomst beschikbaar zijn voert Regelink Ecologie & Landschap alle waarnemingen desgewenst in de Nationale Databank Flora en Fauna in.

De ecologen van Regelink Ecologie & Landschap hebben ruime ervaring in het inventariseren van deze soortgroepen. We zetten een specialist op specifieke soortgroepen in, maar combineren het inventariseren van de soortgroepen waar dat mogelijk is. Bovendien krijgt u bij Regelink Ecologie & Landschap een aanspreekpunt voor uw monitoring.

In de volgende tabel is opgenomen hoeveel soorten per beheertype en soortgroep voor de SNL monitoring geïnventariseerd moeten worden (conform de door Bij12 geleverde gegevens).

Vp = Vaatplanten, Mo = Mossen, Km = Korstmossen, Kw = Kranswieren, Wi = Wieren, Bv = Broedvogels, Li = Libellen, Dv = Dagvlinders, Sh = Sprinkhanen, Vi = Vissen, Zd = Zoogdieren, Ka = Kreeftachtigen

VpMKmKwWiBvLiDvShViZdKa
Zee en wadN1.1925
Grootschalig duin- of kwelderlandschapN1.234145
Rivier- en moeraslandschapN1.33813521
Zand- en kalklandschapN1.44411
Rivier (stromend)N2.1A18524
Rivier (stilstaand)N2.1B19511
Beek en bronN3.128815
KranswierwaterN4.12211
Zoete plasN4.2312313
Brak waterN4.3918
Afgesloten zeearm (zoet)N4.4A12524
Afgesloten zeearm (zout)N4.4B4744
MoerasN5.135198
Gemaaid rietlandN5.231198
Veenmosrietland en moerasheideN6.12554
TrilveenN6.22231
HoogveenN6.313687
Vochtige heideN6.4413843
Zwakgebufferd venN6.52641
Zuur ven of hoogveenvenN6.6128
Droge heideN7.13626188
ZandverstuivingN7.2127331
Strand en embryonaal duinN8.1117
Open duinN8.2481472
Vochtige duinvalleiN8.34541
DuinheideN8.42567
Schor of kwelderN9.1298
Nat schraallandN1.158642
Vochtig hooilandN1.238662
Droog schraalgraslandN11.1141
BloemdijkN12.1579
Kruiden- en faunarijk graslandN12.2189
GlanshaverhooilandN12.3425
Zilt - en overstromingsgraslandN12.44112
Kruiden- en faunrijke akkerN12.5841
RuigteveldN12.611
Vochtig weidevogelgraslandN13.113
WintergastenweideN13.211
Rivier- en beekbegeleidend bosN14.14216
Hoog- en laagveenbosN14.22169
Haagbeuken- en essenbosN14.3751
DuinbosN15.1258
Dennen-, eiken- en beukenbosN15.23515
Droog bos met produktieN16.115
Vochtig bos met produktieN16.216
Vochtig hakhout en middenbosN17.12311
Droog hakhoutN17.26
WeidevogelsA1.116
AkkerfaunagebiedA1.211
Botanisch waardevol graslandA2.168
Botanisch waardevol akkerland zzA2.2 z85
Botanisch wardevol akkerland regA2.2 r42

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia