Beschermde soort in de nieuwe Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Vanaf 1 januari regelt de Wet natuurbescherming de bescherming van flora en fauna en van natuurgebieden. In deze weblog leggen we uit om welke beschermingsregimes er zijn en welke soorten er onder vallen.

Berschermingsregimes

In de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten bescherming. Bij ieder beschermingsregime is een ander afwegingskader van toepassing. Daarmee wordt bepaald of een activiteit vergunningsplichtig is.

 1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn.
  Dit regime geldt voor alle in het wild levende vogels die van nature in Nederland voorkomen (zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Op dit moment is nog niet duidelijk of er weer een lijst komt met jaarrond beschermde vogelnesten, zoals nu onder de Flora- en faunawet.
  Onder dit beschermingsregime is het verboden om inheemse vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen en om nesten weg te nemen of eieren te rapen. Ook is het verboden dieren te storen, wanneer dit van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding .
 2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn.
  Hier gaat het om de (vogel)soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn.
  Onder dit beschermingsregime is het verboden om de betreffende dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied te doden of te vangen, opzettelijk te storen, eieren te vernielen of te rapen, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. Het verschil met beschermingsregime 1 is dat verstoren onder dit regime nooit is toegestaan, ook niet wanneer het geen wezenlijke invloed heeft op de staat van instandhouding. Dit leidt tot een tweedeling onder de vogelsoorten.
 3. Beschermingsregime overige soorten.
  Dit zijn de soorten die genoemd worden in de bijlage van Wet natuurbescherming.
  Onder dit beschermingsregime is het verboden om dieren opzettelijk te doden of te vangen, de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen en vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Opvallende zaken

Opvallend in vergelijking met de huidige soortbescherming is dat de bittervoorn, kleine modderkruiper en diverse zeevissen niet meer beschermd worden. Hetzelfde geldt voor veel orchideeënsoorten. Tal van algemene zoogdieren en amfibieën zijn juist wel beschermd. Het is aan de provincies om voor deze algemene soorten een algehele vrijstelling te regelen.

Lijst met beschermde soorten

Om helderheid te scheppen in de bescherming van plant- en diersoorten hebben we een uitgebreide lijst opgesteld: een overzicht van de verschillende regimes en de soorten die daaronder vallen. U vindt de lijst op deze pagina.