Quickscanhulp.nl aangepast aan de Wet Natuurbescherming

Per 1 januari j.l. is de Wet natuurbescherming ingegaan, daarmee is de Flora- en faunawet komen te vervallen. Met deze nieuwe wetgeving zijn andere soorten beschermd dan met de Flora- en faunawet het geval was. Daarom is per 11 januari 2017 Quickscanhulp.nl hierop aangepast.

Aanpassingen Quickscanhulp.nl

De doorgevoerde wijzigingen zorgen er voor dat alle beschermde soorten in de beschermingscategorieën Habitatrichtlijn en Andere soorten in het overzicht worden getoond. Van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtijn worden alleen de soorten met jaarrond beschermde nesten weergegeven.

Vrijstellingen per bevoegd gezag volgen

We hebben er voorlopig voor gekozen de vrijstellingen per bevoegd gezag (provincies en Ministerie van EZ) niet in Quickscanhulp.nl te verwerken. Dit omdat hier de komende tijd nog veranderingen in verwacht worden en we liever te volledig zijn, dan niet volledig genoeg. Wel houden we de lijsten met vrijstellingen centraal bij en die zijn ook voor u online te raadplegen in het kenniscentrum op onze website.

Aanvragen tussen 1 januari en 11 januari op Quickscanhulp.nl worden niet gefactureerd omdat daarbij de soorten van de Flora- en faunawet getoond werden.

Over Quickscanhulp.nl

Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen.

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand beschermde soorten in relatie tot het plangebied zitten. De applicatie geeft niet weer waar welke soorten zitten, wanneer ze zijn waargenomen en hoe ze zijn waargenomen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in.

Als u naar aanleiding van dit bericht verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met het serviceteam van de NDFF.

E-mail:            serviceteamNDFF@natuurloket.nl

Telefoon:        0800 2356333.