Uitdagend natuuronderzoek in de Hoeksche Waard

In het kader van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid van waterschap Hollandse Delta, doet Regelink Ecologie & Landschap een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van door de Flora- en Faunawet beschermde soorten. Een project waarvoor we enthousiast onze expertise inzetten.

Omdat de kans dat beschermde soorten door de geplande dijkversterkingswerkzaamheden verstoord of gedood worden of essentieel leefgebied verliezen, is het voor een zorgvuldige werkwijze van belang om precies te weten waar deze beschermde soorten voorkomen. Zo kan het waterschap de werkzaamheden beter plannen en zoveel mogelijk beschermde soorten ontzien.
Met behulp van moderne technieken en doordachte onderzoeksprotocollen brengen we langs de te versterken trajecten beschermde planten, vissen, spechten, uilen, muizen en vleermuizen zo nauwkeurig mogelijk in kaart.

Een overwinterende gewone grootoorvleermuis in een bunker.


Op dit moment is het onderzoek naar het voorkomen van beschermde muizen en paarlocaties en winterverblijfplaatsen voor vleermuizen afgerond. Begin 2012 brengen we jaarrond beschermde vogelnesten in kaart. Ook zoeken we naar de aanwezigheid van spechtengaten en sporen van uilen zodat we daar in het broedseizoen zo gericht mogelijk onderzoek naar kunnen doen. In de maanden mei en juni doen we onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen, planten en vleermuizen. In augustus 2012 zal het onderzoek zijn afgerond.