Platform Natuur in de Gemeente

Banner_NatuurindeGemeente_Pagina_2
Regelink Ecologie & Landschap is in 2014 op eigen initiatief gestart met het Platform Natuur in de Gemeente. Dit platform heeft als doel de kennis tussen medewerkers van gemeente op gebied van natuur en natuurwetgeving te versterken. Het platform is opgebouwd rond drie pijlers:

  • cursussen en expertisemiddagen
  • online magazine
  • symposia

Cursussen

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 is de rol van gemeenten in het natuurbeschermingsrecht groter geworden (o.a. verantwoordelijk voor het toetsen van binnenkomende aanvragen op volledigheid). Daarbij is op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking getreden, wat voor veel gemeenten en voor alle provincies veel veranderingen met zich mee heeft gebracht.

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Met het organiseren van cursussen wordt ingespeeld op de vraag om het delen van kennis en ervaringen op het vlak van de natuurwet- en regelgeving. Meer informatie over de cursussen die worden aangeboden treft u hier.

Digitaal magazine

Het digitale magazine van Platform Natuur in de Gemeente betreft een interactief magazine met als belangrijkste doelgroep gemeenten en initiatiefnemers die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben. Onderwerpen die in het magazine aan bod komen betreffen onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia. Geschreven voor en door gemeenten!

U kunt zich voor dit digitale magazine aanmelden via www.natuurindegemeente.nl.

Symposia

Tijdens de symposia van Platform Natuur in de Gemeente wordt een natuur of natuurwetgevingsonderwerp tijdens een volle dag uitgebreid toegelicht.
In 2016 is vanuit het platform het symposium Nieuwe Wet natuurbescherming georganiseerd en zijn in samenwerking met het Ministerie van EZ, de VNG en de provincies de regiobijeenkomsten ‘Aan de slag met de natuurwet‘ georganiseerd.

Voor meer informatie over het Platform en de georganiseerde activiteiten kunt u contact opnemen met Lucia Schat.

Voor meer informatie neem contact op met:

Lucia Schat BSc

E: lucia.schat@regelink.net
T: 06 502 98 742

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia